PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Proponujemy Państwu powierzenie Nam prowadzenia pełnej księgowości Państwa firmy. Świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowywanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8),
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP,
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz VAT,
 • przygotowanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstania,
 • wyprowadzenie zaległości księgowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług (VAT-7) oraz VAT-UE,
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych.