KADRY I PŁACE

Zapewniamy kompleksową obsługę i zarządzanie kadrami, a w szczególności proponujemy Państwu:

 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy, a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • analiza dokumentacji osobowej i korekta uchybień,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • sporządzenie informacji dla pracowników m.in. o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac – ryczałt samochodowy,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR,
 • prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzenie informacji dla pracowników m.in. o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

ZUS PRZEDSIĘBIORCY:

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS.